in

ΟΥΑΟΥ….Εδώ θα γίνει η ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα…

Ïìéëßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôùí ÇÐÁ ÌðáñÜê ÏìðÜìá óôï ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò "Óôáýñïò ÍéÜñ÷ïò" ìå èÝìá ôéò áîßåò ôçò äçìïêñáôßáò êáé ôç äéá÷ñïíéêüôçôÜ ôïõò ôçí ÔåôÜñôç 16 Íïåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Μέσα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

1479292422179883


1479292425780526

1479292428972125

Ïìéëßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôùí ÇÐÁ ÌðáñÜê ÏìðÜìá óôï ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò "Óôáýñïò ÍéÜñ÷ïò" ìå èÝìá ôéò áîßåò ôçò äçìïêñáôßáò êáé ôç äéá÷ñïíéêüôçôÜ ôïõò ôçí ÔåôÜñôç 16 Íïåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

1479292437968254
Φωτογραφίες: Eurokinissi

ΟΤΑΝ Ο ΤΡΑΜΠ ΑΚΟΥΣΕ ΘΩΔΗ! Η απίστευτη αντίδραση του νέου προέδρου των ΗΠΑ

Ο τσολιάς που εντυπωσίασε το φωτογράφο του Ομπάμα και έγινε viral