in

Νομίζατε ότι τα είδατε όλα; Η Ελλάδα θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τον στρατό των Σκοπίων (ΒΙΝΤΕΟ)

Ôçí Ôñßôç 22 Éáíïõáñßïõ 2019, óôï ðëáßóéï ôçò åðé÷åéñçóéáêÞò åêðáßäåõóçò ôùí Ó÷çìáôéóìþí, ôï ðñïóùðéêü ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò óå üëï ôïí åëëáäéêü ÷þñï, ðñáãìáôïðïßçóå çìåñÞóéåò êáé íõ÷ôåñéíÝò âïëÝò, ìå ôïí áôïìéêü ïðëéóìü, ôá ìÝóá, êáé ôá ïðëéêÜ óõóôÞìáôá ôùí ÌïíÜäùí ôïõ. (EUROKINISSI/ÃÅÓ)
Η Συμφωνία των Πρεσπών το προβλέπει και αυτό.

Μετά την αποστολή της ρηματικής διακοίνωσης της Αθήνας προς τα Σκόπια, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή και ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών.

Αύριο, η υπουργός άμυνας των Σκοπίων Λ.Σεκερίνσκα, πρόκειται να κάτσει στο τραπέζι του ΝΑΤΟ, με τον ομόλογό της Ε.Αποστολάκη, για να συζητήσουν το πως ο Ελληνικός στρατός θα εκπαιδεύσει τον στρατό των Σκοπίων.


Τα σχόλια δικά σας.

(φώτο: Eurokinissi)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια: Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τους «παράνομους μετανάστες» που αλλάζει μια και καλή την Ελλάδα (ΒΙΝΤΕΟ)

Φίλης: «Δεν θέλουμε θρησκευόμενο κράτος»